Dear Mr. Minister Vít Rakušan,

My name is Katy Faust and I am the President of Them Before Us. We represent the children who will be harmed if you allow same-sex couples to be listed on a child’s birth certificate.

Millie Fontana was raised by two mothers. When she was young, Millie experienced such intense psychological distress that her mothers sent her to a therapist who determined her emotional turmoil stemmed from her father’s absence. She prescribed no drugs nor additional counseling, but instead insisted that 11-year-old Millie be allowed to meet her dad. Millie describes that moment as “probably the only time I had been a stable child.” Her mother suggested Millie’s childhood problems could have been alleviated if her two moms had been legally married or if society had been more accepting. Millie responded, “How would psychologists have treated me for my underlying issues of fatherlessness if to acknowledge fatherlessness was a form of discrimination? 

You see, Mr. Rakušan, you can’t change children. They always have, and always will, need both mother and father. Falsifying a child’s birth certificate lies about children’s need for their biological identity, and their need for male and female love. 

Biological Identity

As outlined in Article 8 of the UN Convention on the Rights of the Child, ratified by the Czech Republic in 1993, “States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity.” Listing two men or two women on a child’s birth certificate violates this child right.

Every child, without exception, has a father and a mother. It is those two adults alone who grant children the biological identity which helps them answer the question, “who am I?” Listing two mothers or two fathers on a child’s birth certificate does not preserve a child’s identity, it fabricates an identity. This harms children. 

According to their 2020 survey, We Are Donor Conceived found a majority of children created using “donor” sperm or egg “hope to form a close friendship with their biological [donor] parent” and believe there is a “basic human right to know the identity of both biological parents.” Being “loved and wanted” doesn’t erase a child’s need to know their biological identity. One child conceived via sperm donation explains,

We do not have access to our family history/medical history/biological origins. We have several unknown [half] siblings that, under the law, we have no right to know. Do you understand that loss? Of not knowing aunts, uncles, grandparents, cousins, siblings, a dad/mom? I was given up. My dad signed away any right to knowing me or having any presence in my life.

Birth certificates which list two mothers or two fathers don’t tell children who they are, it denies them critical information they need to know who they are and instead tells them who adults wish them to be– the child of one or two biological strangers.

Mother or Father Hunger

As Millie’s story illustrates, children are made to be loved by a man and a woman. The complementary ways that mothers and fathers interact with children maximizes child development. Without one or the other, children’s emotional struggles increase. 

Here’s some findings from one of the largest studies comparing outcomes between children raised by same-sex and opposite sex couples.

Further, formalizing the relationship between the same-sex parents and children does not help kids. The only study which compares outcomes for children with unmarried same-sex parents versus married same-sex parents (who will seek to be listed on a child’s birth certificate) found children with married same-sex parents fared worse. They had “increased rates of depressive symptoms and of daily fearfulness and crying.” Compared to children with opposite-sex married parents, the risk of emotional problems is 2.3 times higher among children with same-sex cohabiting parents and 4.2 times higher with same-sex married parents.

Listing two mothers or two fathers on a child’s birth certificate guarantees they’ll have zero contact with the two adults who best support their emotional health.

Mr. Rakušan, no child wants two moms or two dads. All children want what you are giving your own three children- a mom and dad who love them and love each other. 

Erasing a child’s mother or father from birth does not erase their longing for their missing mother or father. It will not preserve their biological identity. Rather, it will contribute to their identity crisis and emotional struggles. 

Even if it means confronting powerful adult interests, I urge you to use your legislative power to protect children’s rights and well-being by insisting that all birth certificates record the identity of children’s mother and father.

 

Vážený pane ministře Víte Rakušane,

Jmenuji se Katy Faust a jsem předsedkyní organizace Them before us (Ony před námi). Jsme zástupci dětí, kterým, pokud umožníte, aby byly páry stejného pohlaví uvedeny v jejich rodném listě, ublížíte.

Millie Fontana byla vychována dvěma matkami. V mládí Millie prožívala tak intenzivní psychické potíže, že ji její matky poslaly k terapeutce, která zjistila, že její emocionální zmatek pramení z nepřítomnosti otce. Nedostala předepsané žádné léky, ani další konzultace, ale místo toho trvala terapeutka na tom, aby se 11letá Millie mohla setkat se svým otcem. Millie popisuje ten okamžik jako „pravděpodobně jediný okamžik, kdy jsem byla vyrovnané dítě“. Její matka navrhla, že by Millieiny problémy z dětství nemusely být tak vážné, kdyby její dvě matky byly legálně provdané nebo kdyby je společnost více přijímala. Millina odpověď? „Jak by s mým problémem chybějícího otce mohli pracovat psychologové, kdyby to bylo chápáno jako forma diskriminace mých matek?” 

Vidíte, pane Rakušane, děti nezměníte. Vždy potřebovaly a vždy budou potřebovat matku i otce. Faktickým falšováním rodného listu dítěte popíráte potřeby dětí, jednak potřebu biologické identifikace a druhak potřebu mužské i ženské lásky.

Biologická identita

Jak je uvedeno v článku 8 Úmluvy OSN o právech dítěte, ratifikované Českou republikou v roce 1993, „Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, se zavazují respektovat právo dítěte na zachování jeho identity“. Uvedení dvou mužů nebo dvou žen v rodném listě dítěte porušuje toto právo dítěte.

Každé dítě bez výjimky má otce a matku. Jsou to jen tito dva dospělí, kteří dětem dávají biologickou identitu, jež jim pomáhá odpovědět na otázku – Kdo jsem?. Uvedení dvou matek nebo dvou otců do rodného listu dítěte jejich identitu vykonstruuje, nikoliv zachová. A to dětem škodí.

Průzkum We Are Donor Conceived z roku 2020 zjistil, že většina dětí vzešlých z „dárcovského” spermatu nebo vajíček „doufá, že si vytvoří blízké přátelství se svým biologickým [dárcem] rodičem“ a věří, že existuje „základní lidské právo znát identitu obou biologických rodičů.” Být „milovaný a chtěný“ nesmaže potřebu dítěte znát svou biologickou identitu. Jedno z dětí počatých z dárcovského spermatu to vysvětluje takto:

Nemáme přístup k naší rodinné anamnéze/lékařské anamnéze/biologickému původu. Máme několik neznámých (nevlastních) sourozenců, které podle zákona nemáme právo znát. Chápete tu ztrátu? Že neznáte tety, strýce, prarodiče, bratrance, sourozence, tátu/mámu? Vzdal se mě. Můj táta se vzdal jakéhokoli práva mě znát nebo být jakkoliv přítomen v mém životě.

Rodné listy, které obsahují dvě matky nebo dva otce, dětem neříkají, kým jsou, odpírají jim zásadní informace, které potřebují vědět, například kdo jsou a místo toho jim říkají, kým si dospělí přejí, aby byly – dítětem jednoho nebo dvou biologicky cizích lidí.

Hlad po matce a otci

Jak ukazuje příběh Millie, děti jsou utvořeny tak, aby je miloval muž a žena. Vzájemně se doplňující způsoby, kterým matky a otcové interagují s dětmi, maximalizují vývoj dítěte. Bez jednoho nebo druhého, citová zranění dětí rostou.

Zde jsou některá zjištění z jedné z největších studií porovnávajících výsledky mezi dětmi vychovávanými páry stejného a opačného pohlaví.

Formalizace vztahu mezi rodiči stejného pohlaví a dětmi dětem nepomáhá. Jediná studie, která srovnává výsledky u dětí s nesezdanými rodiči stejného pohlaví oproti sezdaným rodičům stejného pohlaví (ti se budou snažit být uvedeni v rodném listě dítěte), zjistila, že děti se sezdanými rodiči stejného pohlaví dopadly hůře. Měly „zvýšenou míru symptomů deprese a každodenního strachu a pláče“. Ve srovnání s dětmi, které mají rodiče opačného pohlaví, je riziko emocionálních problémů 2,3x vyšší u dětí s rodiči stejného pohlaví v kohabitaci a 4,2x vyšší u sezdaných rodičů stejného pohlaví.

Uvedení dvou matek nebo dvou otců v rodném listě dítěte zaručuje, že děti nebudou mít žádný kontakt se dvěma dospělými, kteří nejlépe podporují jejich emocionální zdraví.

Pane Rakušane, žádné dítě nechce dvě mámy nebo dva táty. Všechny děti chtějí to, co Vy sám dáváte svým vlastním třem dětem – mámu a tátu, kteří je milují a milují jeden druhého.

Vymazání matky nebo otce dítěte už od narození, nevymaže touhu dítěte po chybějící matce nebo otci. Nezachová jejich biologickou identitu. Spíše to přispěje ke krizi jejich identity a emocionálním problémům.

I když to teď znamená konfrontovat silné zájmy dospělých, vyzývám Vás, abyste využil své zákonodárné moci k ochraně práv a blaha dětí tím, že budete trvat na tom, aby byla ve všech rodných listech dětí zaznamenána totožnost jejich matky a otce.