(Pôvodne uverejnené v Verejný diskurz)

Krajina okolo manželstva a rodiny sa za posledných šesťdesiat rokov drasticky zmenila. Z kultúrneho hľadiska bola sexuálna túžba, voľba a identita dospelých povýšená ako najvyššie statky. Z právneho hľadiska sa rozvodom bez viny zmenila inštitúcia, ktorá bola kedysi najpriateľskejšou k deťom, akú svet kedy poznal, na prostriedok naplnenia dospelých. Manželstvo osôb rovnakého pohlavia doviedlo toto myslenie zamerané na dospelých k logickému záveru. Technologicky sme oddelili sex od detí pomocou antikoncepčnej pilulky a potom sme deti oddelili od sexu pomocou IVF a náhradného materstva.

Čo majú spoločné tieto hlboké zmeny v americkej rodine? Odpoveď je, že v kultúre, práve a technológiách príliš veľa ľudí uprednostňuje to, čo chcú dospelí, pred prirodzeným práva detí. Deti sú až príliš často skutočnými obeťami manželskej a rodinnej politiky, pričom trpia stratou základných práv, pričom ich hlas je počuť len zriedka.

Keď diskutujeme o prorodinnej politike v post-dobbs éry by sme mali uznávať a rešpektovať práva detí, najmä právo každého dieťaťa na biologickú matku a otca v milujúcom a trvalom zväzku. Napriek hlbokým politickým rozdielom, ktoré existujú medzi Američanmi, každý z nás sa narodil z jedného muža a jednej ženy a každý z nás chápe dôležitosť toho, že nás miluje muž alebo žena, ktorí nám dali život, alebo bolesť z toho, že nám bol odopretý vzťah s jedným. alebo obaja.

Náš odklon od historického chápania manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy má korene v nedbanlivom zanedbávaní práv detí. Aby sme sa dostali späť na správnu cestu a formulovali účinné prorodinné návrhy, musíme dať deti do centra nášho úsilia formovať kultúru, formovať politiku a odolávať novým technologickým hrozbám pre manželstvo a rodinu.

Na biológii záleží

Napriek rýchlym kultúrnym, právnym a technologickým zmenám zostávajú práva a potreby detí rovnaké. Popkultúrne mantry ako „láska tvorí rodinu“ nepriniesli výsledky detí porovnateľné s výsledkami tradičnej rodiny. Rodová neutralizácia zákona o manželstve a rodičovstve a šírenie reprodukčných technológií nezmazali výhody, ktoré deti získavajú z toho, že ich vychovávajú muž a žena. Naše maximálne úsilie o pretvorenie rodiny je bezmocné zmeniť realitu dieťaťa. Čo je to realita? Že pri výrobe a výchove detí záleží na biológii.

To znamená, že prorodinná politika musí uprednostňovať biologických rodičov. Existujú tri hlavné dôvody, prečo začať odtiaľto. Po prvé, deti budú s väčšou pravdepodobnosťou prosperovať a cítiť sa milované, ak ich vychovávajú biologickí rodičia. Na začatie života dieťaťa je potrebný nielen jeden muž a jedna žena, ale aj biologickí rodičia dieťaťa sú štatisticky dvaja dospelí s najväčšou pravdepodobnosťou zabezpečí, že dieťa bude v bezpečí a bude milované. Štúdie spoločenských vied už mnoho rokov neustále dokazujú, že nepríbuzní dospelí majú tendenciu byť menej investoval do a chrániaci deti. Podobne aj Pew Research Center nájdených že ľudia v nevlastných rodinách „zvyčajne cítia silnejší pocit povinnosti voči členom svojej biologickej rodiny ako voči svojim nevlastným príbuzným“.

Tento empirický výskum podporuje svedectvá detí, ktorým bolo odopreté biologické spojenie s rodičmi. Slovami jednej ženy, ktorá skúsený mnoho rokov pocitu odmietnutia a bezvýznamnosti v kontexte nevlastnej rodiny:

V zákulisí sme všetci moji pôvodní súrodenci a ja všetci zažili veľa bolesti v dôsledku spájania rodín kvôli zvýhodňovaniu mojich nevlastných súrodencov mojou nevlastnou mamou. ... Myslím, že by ste mohli povedať, že manžel často súhlasí s tým, čo manželka vynaloží, a často je výrazný rozdiel v úsilí, ktoré matka prirodzene vynakladá na svoje deti. Výsledkom bolo, že jej deti boli uprednostňované pred mojimi pôvodnými súrodencami.

Po druhé, biologickí rodičia môžu deťom poskytnúť zakorenenejší a stabilnejší pocit identity a pomôcť deťom odpovedať na otázku „Kto som? Ako biológia ovplyvňuje identitu dieťaťa najlepšie pochopíme, keď budeme počúvať deti, ktoré boli vychované bez bezpečia, ktoré sľubuje. Podľa a prehľad Podľa amerického Kongresu o adopciách 65 percent osvojených vyjadrilo túžbu stretnúť sa so svojím rodeným rodičom a 94 percent vyjadrilo túžbu vedieť, na ktorého rodiča sa najviac podobajú. Podľa a 2020 prieskum v stredisku zdrojov We Are Donor Conceived väčšina ich členov „dúfa, že si vytvoria blízke priateľstvo so svojím biologickým [darcom] rodičom“ a verí, že existuje „základné ľudské právo poznať identitu oboch biologických rodičov“.

Po tretie, biologickí rodičia poskytujú doplnkové výhody materstva a otcovstva v živote dieťaťa. Napriek úsiliu médií ubezpečiť nás, že rod je sociálny konštrukt a akademický štúdie s pochybnými metodikami ktorý má ukázať, že deti rovnakého pohlavia sa nemajú inak, ako robustné spoločenskovedné štipendium pokračuje v demonštrácii toho, čo sme vždy vedeli: deti často trpia bez milujúceho muža a ženy. Na biológii záleží, pretože zaisťuje, že deti majú aspoň možnosť poberať celý rad výhod, ktoré poskytuje materstvo a otcovstvo, aj keď tieto výhody nie sú vždy plne realizované.

Zmena príbehu, formovanie kultúry

Naša kultúra sa drasticky zmenila, ale deti sa nezmenili. V skutočnosti sú naďalej obeťami praktík a politík, ktoré uprednostňujú túžby dospelých pred právami detí. Je načase, aby sme ich začali klásť do centra nášho národného rozhovoru. Začína to jasnou a odvážnou ochranou práv detí formovaním kultúry, reformou práva a prehodnotením nášho prístupu k technológiám.

Po prvé, musíme uznať, že budovanie silnejšej a zdravšej kultúry manželstva znamená budovanie chápania manželstva ako veci základnej spravodlivosti pre deti – pretože presne o to ide. Aby sme to dosiahli, mali by sme využiť emocionálnu silu osobného rozprávania pri formovaní politických výsledkov. Zjednodušene povedané: na ochranu práv detí a posilnenie manželstva a rodiny musíme vyrozprávať lepší príbeh.

Tým, ktorí uprednostňujú túžbu dospelých pred potrebami detí, sa neustále darí formovať zákony a kultúru, nanovo definovať manželstvo, nie preto, že by poznali prirodzené zákony, silný výskum alebo spoľahlivé údaje. Pokračujú v destabilizácii rodiny, pretože vyvolávajú súcitnejší pohľad na svoje obete – dospelých, ktorí hľadajú potvrdenie svojich sexuálnych pocitov, volieb a identity. V reakcii na to sa zástancovia tradičných manželstiev príliš často spoliehali na chladné štatistiky. Aby sme zmenili kultúru, musíme vysielať príbehy skutočných obetí—deti — ktoré trpeli pod redefiníciou moderná rodina. Najlepšie počítadlo s článkom, ktorý obsahuje zápas dvoch mužov snažiť sa byť otcami prostredníctvom náhradného materstva je príbeh dievčaťa s dvoma otcami ktorý zúfalo túžil po matke.

Ale páry rovnakého pohlavia, ktoré si adoptujú, by sa nemali vyčleňovať. Je tiež dôležité poukázať na poškodzujúci vplyv bezproblémového rozvodu, darcovstva spermií a vajíčok, ktoré využívajú heterosexuálne aj homosexuálne páry, a slobodného materstva alebo otcovstva podľa vlastného uváženia. Všetko skupiny dospelých sú vinné z prenasledovania detí. Z tohto dôvodu na tom musíme trvať všetci dospelí— slobodný, ženatý, gay, heterosexuálny, plodný a neplodný — popierať svoje vlastné túžby, aby boli chránené práva detí. Tento prístup zdôrazňuje, že nediskriminujeme niektorých dospelých; namiesto toho bojujeme o každé dieťa.

Časom by sme mohli nahradiť prázdne frázy ako „láska je láska“ hlbšími, podstatnejšími poznatkami, ktoré nám pripomenú, že deti nie sú tovar a že dospelí by sa mali obetovať pre deti, a nie trvať na tom, aby sa deti obetovali pre nás. Keď sa ďalšia generácia vynorí z najroztrieštenejších rodín v histórii nášho národa, bude čoraz viac rezonovať upozorňovanie na stratu detí.

Podpora prorodinnej politiky

Ako som navrhol vlani, manželské hnutie potrebuje zmeniť srdce a zmeniť zákony. Pokiaľ ide o manželské právo, zlé zákony a zlé rozhodnutia zakázať robiť vo vzťahu rozdiely medzi pármi rovnakého a opačného pohlavia. Právnici a tvorcovia politík, ktorí podporujú deti, preto musia navrhovať kreatívne právne stimuly založené nie na vzťahoch dospelých medzi sebou, ale na vzťahoch dospelých s deťmi.

Potrebujeme najmä návrhy na štátnej úrovni, ktoré odmeňujú biologický rodičom za to, že spolu vychovávali svoje deti v manželskom zväzku. Používaním jazyka ako je tento vyjadrujeme, že takéto stimuly nie sú dobré len pre deti, ale aj pre spoločnosť:

TENTO ŠTÁT ponúkne daňové úľavy biologickým rodičom detí, ktoré sú v manželskom zväzku. Štát poskytuje ročný kredit 400 USD na dieťa, kým sú biologickí rodičia dieťaťa zosobášení, a 700 USD ročne na dieťa, ak sa rodičia zosobášili pred narodením dieťaťa.

Biologickí rodičia sú štatisticky najbezpečnejší dospelí v živote dieťaťa, sú s nimi najviac spojení, do ktorých sa najviac investuje a najviac ich chránia. Tento daňový úver chráni deti tým, že stimuluje založenie domácnosti, kde deti trpia najnižšou mierou zanedbávania a zneužívania, obezity, užívania drog, chudoby a väznenia.

Tento daňový úver na dieťa tiež minimalizuje potrebu vládnych fondov proti chudobe, služieb na ochranu detí, akademickej podpory, zapojenia polície a inej štátnej núdzovej pomoci.

Tento prístup ponúka tri výhody. Po prvé, vyhýba sa slovám ako matka, otec, muž a žena, pričom sa zameriava skôr na práva a potreby detí než na nároky špecifických kategórií dospelých. Po druhé, vzťahuje sa rovnako na nepríbuzné domy rovnakého aj opačného pohlavia, čím sa posilňuje myšlienka, že ide skôr o ochranu detí ako o diskrimináciu dospelých. Po tretie, nesústreďuje diskusiu na legitímnosť pocitov dospelých, ale na údaje o rodinnej štruktúre – čo je presne miesto, kde mala byť debata o manželstve celý čas.

Pre tých, ktorí sa zaujímajú o programy a výhody pre páry, ktoré si adoptujú, statné zákonné a daňové programy už stimulujú adopciu a väčšina štátov správne zaobchádza s prirodzenými a adoptívnymi deťmi rovnako. Teraz je potrebný stimul, ktorý posilní väzby medzi deťmi a ich biologickými rodičmi.

Okrem manželstva musíme klásť dôraz na deti snahy odvrátiť bezúhonný rozvod, prekalibrujte protiotcovský rodinný súdny systém, odmietajú falšovanie detí rodné listya obmedziť definícia rodičovstva do biológie a adopcie. Cieľom by bolo, aby budúcu generáciu politických a právnych mysliteľov vnímali ako hádajúcich sa pre skôr deti ako proti dospelí.

Odolávanie technologickým hrozbám pre rodinu

Okrem formovania kultúry a zmeny práva by sme mali odolať a zvrátiť expanziu lukratívneho odvetvia plodnosti, ktoré je postavené na popieraní práv detí. Ročne má odvetvie plodnosti pravdepodobne viac deštruktívny vplyv na nenarodený život ako na potrat. Prorodinné hnutie to musí pochopiť umelé prerušenie tehotenstva a reprodukčná technológia sú dve strany tej istej mince upravujúcej deti a podľa toho sa správajte. Deti, ktoré vychádzajú z IVF proces nažive bolo často porušené ich právo na matku a otca použitím „darcovskej“ spermie a/alebo vajíčka.

Samozrejme, mali by sme rozšíriť empatiu aj na heterosexuálov, ktorí bojujú s neplodnosťou, ako aj podporiť našich priateľov a rodinu s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu alebo nechcenou osamelosťou. Zároveň by sme mali neúnavne bojovať proti dostupnosti a zneužívaniu technológií, ktoré sú obeťami detí. Na tom musíme trvať if Ak má byť technológia zapojená do tvorby detí, nemôže porušovať práva tých najzraniteľnejších. Preto by sme mali zvážiť nasledujúce návrhy:

  • Zakázať zmrazenie embryí. Táto prax je zodpovedná za takmer milión duší na ľade v Amerike. Každé vytvorené embryo by malo byť implantované čerstvé, s č „zvyšky“ alebo „nadbytočné“ deti vyhodiť, experimentovať v mene výskumu alebo „darovať“ inému páru.
  • Zakázať „darcovské“ spermie a vajíčka. Bez ohľadu na to, či sú vychovávané v heterosexuálnej, homosexuálnej alebo slobodnej domácnosti, používanie gamét tretích strán je vždy porušením práv detí.
  • zákaz náhradné materstvo. Či už gestačné alebo tradičné, komerčné alebo altruistické, náhradné materstvo úmyselne prerušuje materské puto, ktoré je rozhodujúce pre blaho detí. Keď deti zažijú stratu matky v dôsledku nečakanej tragédie, smútime. Keď je táto strata matky spôsobená úmyselne, mali by sme to vnímať aj ako nespravodlivosť.

Pokiaľ ide o manželstvo a rodinu, musíme sa snažiť formovať kultúru, meniť zákony a odolávať technologickým hrozbám, pretože životy a blaho detí sú ohrozené. Ak sa v každom rozhovore o štruktúre rodiny zameriame na práva detí, bude nasledovať dobrá politika. Ak zlyháme, deti budú naďalej zanedbávané a bude sa s nimi zaobchádzať ako s tovarom na uspokojenie túžob dospelých.

Deti sa nezmenia a ani nemôžu. Otázka, ktorej musíme čeliť, keď sa snažíme posilniť manželstvo a rodinu v období poikry éra je: ochráni naša kultúra, zákony a technológie deti alebo ich bude prenasledovať?