Niezależnie od tego, jak często słyszymy, że „nie ma znaczenia, kto wychowuje dziecko, o ile jest ono bezpieczne i kochane”, dane naukowe pokazują, że wychowanie przez oboje biologicznych rodziców daje dziecku największą szansę na to, aby być właśnie oboje biologiczni rodzice jest jednym z najsilniejszych predyktorów tego, czy dziecko rzeczywiście będzie "bezpiecznym" i "kochanym". Ale nie wierz mi na słowo. Posłuchaj ekspertów:

Po pierwsze, badania wyraźnie pokazują, że struktura rodziny ma znaczenie dla dzieci. Po drugie, struktura rodziny, która najbardziej wspiera dzieci, to taka, w której opiekunami dzieci jest dwoje, biologicznych rodziców, będących małżeństem i nie będących w dużym konflikcie ze sobą. Dzieci w rodzinach niepełnych, dzieci niezamężnych matek oraz dzieci z rodzin przybranych a także dzieci rodziców żyjących w konkubinacie, są bardziej narażone na niepowodzenia w różnych sferach życia niż dzieci w rodzinach, gdzie opiekunami jest dwoje biologicznych rodziców. Kristin Anderson Moore, Susan M. Jekielek i Carol Emig, „Małżeństwo z perspektywy dziecka: w jaki sposób struktura rodziny wpływa na dzieci i co możemy z tym zrobić?”, Brief Research Trends Child, czerwiec 2002.

Gdybyśmy mieli zaprojektować system, który zapewniłby dzieciom zaspokojenie ich podstawowych potrzeb, prawdopodobnie byłoby on podobny do ideału rodziny z dwójką rodziców. Taki układ, teoretycznie, nie tylko zapewnia dzieciom dostęp do czasu i pieniędzy dwojga dorosłych, ale także dostarcza odpowiedniej dozy kontroli i równowagi, promując wysokiej jakości rodzicielstwo. Fakt, że oboje dorosłych jest biologicznie spokrewnionych z dzieckiem, zwiększa szanse, że będę się oni z dzieckiem identyfikować i będą skłonni poświęcić się dla niego. Jednocześnie taki układ zmniejsza prawdopodobieństwo, że którykolwiek z rodziców będzie je zaniedbywał lub wykorzystywał. - Sara McLanahana, Dorastanie z samotnym rodzicem: co boli, co pomaga

Większość badaczy jest zgodnych, że dzieci wychowywane przez dwoje biologicznych rodziców, żyjących w stabilnym małżeństwie radzą sobie lepiej (w szerokim zakresie spraw) niż dzieci wzrastające w innych strukturach rodzinnych Brookings Institute

Niespokrewnieni dorośli są mniej związani z dziećmi, mniej gotowi je chronić i w nie inwestować.

Dziesięciolecia badań nad strukturą rodziny (a także choćby wyszukanie w interniecie świadectw pod hasłem „chłopak matki” (mother’s boyfriend) pokazują, że bycie dobrym rodzicem dla nie swojego dziecka, wymaga czegoś więcej niż tylko romantycznej relacji z mamą lub tatą dziecka. Powszechnie wiadomo, że dorośli reagują inaczej na dzieci, które nie są z nimi biologicznie spokrewnione. Zwykle są z nimi mniej związani emocjonalnie a przez to mniej nimi zainteresowani i mniej opiekuńczy, w porównaniu do własnych dzieci. Zjawisko to znane jest jako "Efekt Kopciuszka". Dzieci są bardziej narażone na zaniedbywanie i wykorzystywanie, gdy mieszkają z niespokrewnionym dorosłym, zwłaszcza z niespokrewnionym mężczyzną. Brada Wilcoxa podsumowuje dane z amerykańskiego, czwartego, ogólnokrajowego badania nad przypadkami wykorzystywania i zaniedbywania dzieci "Fourth National Incidence Study of Child Abuse and Neglect”:

…dzieci mieszkające z matką i jej partnerem są około 11 razy bardziej narażone na wykorzystywanie seksualne, fizyczne lub emocjonalne oraz XNUMX razy bardziej narażone na zaniedbanie (fizyczne, emocjonalne lub wychowawcze) niż dzieci mieszkające ze swoimi biologicznymi rodzicami, będącymi małżeństwem. Innymi słowy, jednym z najniebezpieczniejszych miejsc, w których może znaleźć się dziecko w Ameryce jest dom, w którym znajduje się niespokrewniony partner matki – zwłaszcza, gdy ten partner ma sam opiekować się dzieckiem… Nauka mówi nam, że dzieci nie tylko mają większe szanse na rozwój, ale także po prostu na przeżycie, gdy są wychowywane w domu prowadzonym przez ich biologicznych rodziców połączonych węzłem małżeńskim.

Istnieją również ryzyka dla dzieci mieszkających z macochą Trzech ekonomistów z Princeton odkryło, że dzieci, które mieszkają z macochą, są bardziej narażone na gorszą opiekę zdrowotną (w tym żywieniową) i edukację niż dzieci wychowywane przez ich biologiczne matki

  • Badania zdrowotne wykazały, że wśród dzieci powyżej 61 roku życia, mieszkających z obojgiem biologicznych rodziców, 46% przeszło kontrolę lekarską w ciągu ostatniego roku. W przypadku dzieci mieszkających z macochą i biologicznym ojcem liczba ta spadła do 35%, a wśród tych dzieci, których biologiczna matka nie żyła, tylko XNUMX% odwiedziło lekarza.
  • Badania nad bezpieczeństwem wykazały, że 74% dzieci mieszkających z biologicznymi rodzicami prawie cały czas zapina pasy bezpieczeństwa. Ten sam współczynnik wynosi 63% w przypadku dzieci mieszkających z ojczymem i biologiczną matką oraz tylko 52% w przypadku dzieci mieszkających z biologicznym ojcem i macochą.
  • Badania nad odżywianiem wykazały, że w przypadku rodzin z macochą, całkowite wydatki na żywność w gospodarstwie domowym były o około 5% niższe na każdego pasierba niż w rodzinach z obojgiem biologicznych rodziców.
  • Badania nad edukacją wykazały, że w rodzinach, w których kobiety opiekują się zarówno swoimi pasierbami, jak i biologicznymi dziećmi, biologiczne dziecko chodziło do college'u średnio przez rok, podczas gdy przeciętny pasierb nie chodził do college'u.

W niedawnym badaniu pt. ”Zagadka monogamicznego małżeństwa", „The Puzzle of Monogamous Marriage” autorzy piszą:

Wiele badań empirycznych, przeprowadzonych w społeczeństwach monogamicznych wskazuje, że wyższy stopień pokrewieństwa wśród członków gospodarstwa domowego wiąże się z niższymi wskaźnikami nadużyć, zaniedbań i zabójstw. Zamieszkiwanie w tym samym gospodarstwie domowym z niespokrewnionymi genetycznie dorosłymi jest największym pojedynczym czynnikiem ryzyka nadużyć, zaniedbań i zabójstw dzieci. Macochy są 2.4 razy bardziej skłonne do zabójstwa swoich pasierbów niż biologicznych dzieci. Dzieci mieszkające z niespokrewnionym rodzicem są od 15 do 77 razy bardziej narażone na „przypadkową śmierć”.

Inne niedawne badanie wykazało, że dzieci są zdrowsze i mają większe szanse na dobrą edukację a następnie dobrą pracę, jeśli jest z nimi ich biologiczny ojciec. Wykazano jednocześnie, że wprowadzenie się przybranego ojca do domu rodzinnego dzieci, nie daje im żadnych dodatkowych korzyści.

Badanie wykazało, że kiedy do samotnych matek dołączył biologiczny ojciec dzieci, to jeśli rodzina została razem, dzieci miały takie same szanse, jak dzieci z najlepiej sytuowanych, stabilnych rodzin, w których od zawsze obecni byli biologiczni mama i tata. Ale jeśli ojczym dołączył do rodziny samotnej matki, wtedy szanse dzieci były takie same jak dzieci, które nadal były wychowywane tylko przez samotną matkę.

Dobrze rozumiane ryzyko, jakie stanowi dla dziecka wychowanie przez osobę niespokrewnioną biologicznie, jest właśnie przyczyną, dla której rodzice adopcyjni są słusznie poddawani badaniom przed oraz nadzorowi po umieszczeniu dziecka w ich domu

Zwiększone ryzyko wydarzeń traumatycznych oraz emocjonalnego, fizycznego i seksualnego wykorzystywania 

A Masowe badanie przeprowadzone przez Centrum Kontroli Chorób zmierzyło częstotliwość występowania traumatycznych wydarzeń w życiu dzieci wychowywanych przez biologicznych rodziców w porównaniu z dziećmi mieszkającymi z jednym biologicznym rodzicem lub z żadnym Ustalenia: „spośród badanych dzieci 70 procent osób w domu z obojgiem rodziców biologicznych nie doświadczyło żadnej ze zidentyfikowanych traumatycznych okoliczności (mieszkanie z kimś, kto jest psychicznie chory lub ma skłonności samobójcze, mieszka z kimś, kto ma problem z alkoholem lub narkotykami, jest świadkiem przemocy w gospodarstwie domowym itp.), podczas gdy tylko 20% z jednym biologicznym rodzicem w domu lub bez niego nie doświadczyło żadnej z okoliczności. Autorzy badania twierdzą, że przyjrzeli się tym dziewięciu zdarzeniom niepożądanym, ponieważ badania wykazały, że dzieci mogą doświadczać długotrwałych skutków – w tym złego stanu zdrowia dorosłych, ryzyka nadużywania nielegalnych narkotyków i ryzyka samobójstwa – w wyniku traumatycznych zdarzeń doświadczanych we wczesnym okresie życia. wiek." Poniższy wykres odzwierciedla dane z Krajowego Rejestru Przypadków Fizycznych, Seksualnych i Emocjonalnych Nadużyć wobec Dzieci (numer 4, rok 2010)Zebrane dane wyraźnie pokazują, że wskaźniki nadużyć są znacznie niższe w przypadku „rodziców biologicznych będących małżeństwem” (jedyna kategoria, w której oboje opiekunów jest biologicznymi rodzicami dziecka) niż w jakakolwiek innej kategorii. TŁUMACZENIE WYKRESU: Number of children per XNUMX: ilość dzieci na XNUMX. Sexual Abuse - przemoc seksualna. Emotional Abuse - przemoc emocjonalna. Physical Abuse - przemoc fizyczna. Opis rodzin: Married Biological - rodzice biologiczni będący małżeństwem. Single Parent - samotny rodzic biologiczny. Unmarried Parents - rodzice nie będący małżeństwem (tylko jedno biologiczne lub żadne). Neither Parents - dzieci wychowywane bez rodziców biologicznych. Other Married Parents – opiekunowie będący małżeństwem, tylko jeden rodzic biologiczny lub żaden. Single Parent with Partner - Samotny rodzic biologiczny z partnerem. Poniżej znajdują się wyniki podobnych badań, przeprowadzonych przez Amerykańskie Centra Kontroli Chorób pt."Struktura rodziny a zdrowie dzieci"” na podstawie Krajowego Badania Zdrowia (National Health Interview Survey). TŁUMACZENIE WYKRESU: Persentage of Children with Emotional Issues - Procent dzieci z problemami emocjonalnymi. Family Structure - struktura rodziny. Nuclear - rodzina tradycyjna (rodzice będący małżeństwem i ich biologiczne dzieci). Single Parent - samotny rodzic biologiczny. Unmarried Biological or Adoptive - rodzice biologiczni lub adopcyjni nie będący małżeństwem. Blended Familly - rodzina mieszana, w której oprócz dzieci biologicznych znajdują się dzieci z poprzednich małżeństw lub związków opiekunów. Cohabiting - rodzina, w której opiekunowie dzieci mieszkają razem ale nie są małżeństwem. Extended - rodzina w której poza rodzicami i dziećmi żyją także inni członkowie rodzin (dziadkowie, wujkowie itp.). Other - inne. Aby odpowiednio wspierać i chronić nasze dzieci, musimy rozumieć w jaki sposób biologiczne pokrewieństwo w relacji rodzic-dziecko działa na korzyść dziecka. Rzeczywistość statystyczna jest taka, że istnieją znaczące korzyści i zabezpieczenia dla dziecka, które jest wychowywane przez oboje rodziców biologicznych. Żadna inna struktura rodzinna niż biologiczni rodzice będący małżeństwem nie daje takich korzyści i takiego bezpieczeństwa dzieciom. Nie daje ich „dwoje kochających się dorosłych”, nie daje ich „dwoje dorosłych będących małżeństwem”, nie daje ich nawet „dwoje rodziców biologicznych nie będących małżeństwem”.